เป้าหมาย (Understanding Goal)
เข้าใจและตระหนักถึงความปลอดเห็นในการเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรวมทั้งสามารถผลิต "ผลิตภัณฑ์" เพื่อใช้เองในครัวเรือนที่เหมาะสมและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week9

หน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายรายสัปดาห์ นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ อีกทั้งสามารถเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้ผู้อื่นเข้าใจได้

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์


Week
Input
Process
Output
Outcome
9
7 - 11
มี.ค.
59
โจทย์ เครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์

Key Questions :
- เครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ทำความสะอาดแต่ละอย่างสำคัญอย่างไรบ้าง?
- นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองได้อย่างไรบ้าง?
                                    
เครื่องมือคิด :
·  Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ที่เรารู้จัก
·  Round Robin 
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นบนบรรจุภัณฑ์และความหมาย
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับออกแบบนิทรรศการ
·  Show and Share นำเสนอชาร์ตความรู้และนิทรรศการ
·  ชักเย่อความคิด นักเรียนเชื่อว่าเครื่องหมายรักโลกบนฉลากสินค้าเป็นจริงหรือไม่                
         
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- แท็ปเล็ต
- อินเตอร์เน็ต
- ซองบรรจุภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-     ชักเย่อความคิด เครื่องหมายรักโลกบนฉลากสินค้าเป็นจริงหรือไม่                
-     ครูให้นักเรียนสังเกตบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ เช่น (น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น ยาสีฟัน ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง และมีความหมายอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
-     ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นบนบรรจุภัณฑ์ และความหมายของสิ่งนั้น
-     นักเรียนแบ่งกลุ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม            
-          ใช้ :ขียนชาร์ตความรู้ที่ได้ค้นหามา
-           
วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้ค้นหาข้อมูลให้คุณครูและเพื่อนๆ ฟัง และซักถามเพื่อความเข้าใจ
ชง :
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “จากความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนจะออกแบบนิทรรศการให้พี่ๆ น้องๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันได้อย่างไรบ้าง?”              
เชื่อม :
-     ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบนิทรรศการให้ผู้อื่นได้เรียนรู้
-          - นักเรียนวางแผนออกแบบนิทรรศการ

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
  เชื่อม : นักเรียนวางแผนออกแบบนิทรรศการ (ต่อ)
    
วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอนิทรรศการของตนเอง
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-       “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-       “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์

ชิ้นงาน
-     ชาร์ตความรู้จากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ    
-     สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนอความรู้
-   สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
                                                                                   
ภาระงาน
-   วิเคราะห์และสนทนาเกี่ยวกับความรู้จากคลิปสบู่สมุนไพร
-   ค้นหาและออกแบบการทำสบู่สมุนไพร
-    วิเคราะห์การเลือกใช้สบู่แบบต่างๆ ข้อควรระวัง
ความรู้
-     เข้าใจและสามารถอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ได้
-     สามารถเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้อุปกรณ์ในการทำชิ้นงานเพื่อนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้ได้จริง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อใช้นำเสนอได้
สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาขณะวางแผนและนำเสนอได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการค้นหาและสร้างชิ้นงานชาร์ตความรู้ และทำงานกลุ่มได้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำเสนองานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
-    สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ถามผู้รู้ อินเทอร์เน็ต
-    จัดการข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น

ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน      


                    

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 9 ในวันจันทร์ พี่ๆ ไม่ได้เรียนตามแผนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วยังเรียนไม่จบ พี่ๆ ได้ทดลองถูพื้นด้วยวิธีธรรมชาติ คือถูพื้นไม้ด้วยมะพร้าวและไปตองแห้ง พี่ๆ ช่วยกันและตั้งใจ ครูให้พี่ๆ สังเกตพื้นห้องเรียนของเราก่อน จากนั้นลงมือถู ครึ่งชั่วโมง ปรากฏว่าพื้นห้องมันขึ้น พี่ๆ จึงช่วยกันทำความสะอาดทั้งห้องเรียน
    วันอังคารพี่ๆ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าผลิติภัณฑ์ที่มีเครื่องมารักโลกปลอดภัยกับโลกเรา” พี่ๆ ส่วนใหญ่บอกว่าไม่เชื่อ และพี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำเสนอให้เพื่อๆ ได้ชื่นชม
    วันพุธพี่ๆ ทบทวนความรู้และเริ่มต้นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้ง Quarter นี้
    วันพฤหัสบดี พี่ๆ ได้ดูการสรุปค้นคว้าอิสระของพี่ๆ ป.6 และทำสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้ง Quarter ต่อ วันศุกร์ สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ