เป้าหมาย (Understanding Goal)
เข้าใจและตระหนักถึงความปลอดเห็นในการเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรวมทั้งสามารถผลิต "ผลิตภัณฑ์" เพื่อใช้เองในครัวเรือนที่เหมาะสมและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week6

หน่วยการเรียนรู้ "ดูแลโลก ดูแลเรา"

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการดูแลเส้นผมของตนเอง อีกทั้งสามารถนำภูมิปัญญาดังเดิมของคนสมัยก่อนมามาทำแชมพู และนำมาปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์


Week
Input
Process
Output
Outcome
6
15-19
ก.พ.
59
โจทย์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผม (ต่อ)

Key Question :
เราจะทำแชมพูสระผมให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างไรบ้าง?                           
เครื่องมือคิด :
·     Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันสิ่งที่นำมาใช้สระผมในสมัยก่อน
· Round Robin 
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณที่จะนำมาสระผม
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นในคลิป
·  Show and Share นำเสนอการออกแบบทำแชมพู
·  Flow chart เขียนวิธีการทำแชมพู

       
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- แท็ปเล็ต
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอ “ยาสระผมสมุนไพรจากมะกรูด

วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )

ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตคลิปวีดีโอ “ยาสระผมสมุนไพรจากมะกรูด” พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากคลิปวีดีโอนี้ นักเรียนเกตเห็นอะไรบ้าง ได้เรียนรู้อะไร?”

เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นและได้เรียนรู้

ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตคลิปวีดีโอ “ถ้านักเรียนต้องทำยาสระผมจากหมุนไพรนักเรียนจะทำอะไรบ้าง และมีสรรพคุณอย่างไร?”

เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณที่จะนำมาสระผมได้
-   นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำและประโยชน์ที่ได้จากส่วนประกอบสมุนไพร
ใช้ : นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 ออกแบบการทำแชมพูของตนเอง

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ใช้ :
-    นักเรียนทำแชมพู จากสูตรที่ได้เตรียมไว้
-    นักเรียนทดลองสระผม

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับการทดลองใช้แชมพู ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด โรคที่เกี่ยวกับศีรษะและผมมีอะไรบ้าง นักเรียนจะมีวิธีดูแลรักษาอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
-    นักเรียนสนทนาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับศีรษะและผม
-    นักเรียนค้นหาข้อมูลการรักษา
ช้ : นักเรียนเขียนสรุปการรักษาอาการโรคที่เกิดกับศีรษะและผม พร้อมเตรียมอุปกรณ์
การบ้าน เตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบการทำแชมพูรักาเหา

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ใช้ : นักเรียนทำแชมพูสระผมและทดลองใช้
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-       “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-       “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ชิ้นงาน
-     Flow chart เขียนวิธีการทำแชมพูตลาด
-   แชมพูสมุนไพร
-   ใบงานออกแบบแชมพู
-   สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
                                                                                   
ภาระงาน
-   วิเคราะห์และสนทนาเกี่ยวกับความรู้จากภาพ
-   ค้นหาและออกแบบการทำแชมพูสระผมสมุนไพร
-    เตรียมอุปกรณ์ในการทำแชมพู
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการดูแลเส้นผมของตนเอง อีกทั้งสามารถนำภูมิปัญญาดังเดิมของคนสมัยก่อนมามาทำแชมพู และนำมาปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้อุปกรณ์ในการทำแชมพูได้อย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำแชมพูเพื่อใช้ได้จริง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างสรรค์แชมพูและใบงานเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อใช้ทำแผ่นพับได้
สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาขณะวางแผนและทำ
แชมพูได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการค้นหาและสร้างชิ้นงานชาร์ตความรู้ และทำงานกลุ่มได้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำเสนองานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
-    สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ถามผู้รู้ อินเทอร์เน็ต
-    จัดการข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ

ภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน     
  

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้พี่ ๆ ได้ดูคลิปการทำแชมพูจากมะกรูด และทุกคนได้พูดคุยเกี่ยวกับการทำแชมพูจากธรรมชาติ และค้นหาวิธีการทำและสรรพคคุณของสมุนไพรในพื้นถิ่นที่สมาสามรถทำได้ รวมทั้งออกแบบและวางแผนเตรียมอุปกรณ์
  วันอังคารได้เตรียมอุปกรณ์ที่จะทำแชมพูมะกรูดไว้แล้ว และในวันจันทร์คุณครูได้เปิดคลิปการทำแชมพูมะกรูดให้พี่ๆ ได้สังเกตก่อนลงมือทำจริง ซึ่งทุกคนได้ให้ความสนใจมาก และอยากที่จะทำแชมพูมะกรูด อัญชัน และขิง เมื่อดูจบ คุณครูได้ทบทวนวิธีการทำของแต่ละกลุ่ม
  พี่ก้อง “กลุ่มผมทำแชมพู มะกรูด ขิง และอัญชัน รวมกันครับ”
  พี่เปรม “ทำแชมพูมะกรูด ต้ม ปั้น และกรอง ก็จะได้แชมพูมะกรูดครับ” เมื่อพี่ๆ ทำเสร็จได้ทดลองทา และครูให้พี่ๆ ลองทดสอบความเป็นกรด-ด่างของแชมพูตนเอง โดยใช้กระดาษลิตมัส นอก่จากนี้กลุ่มพี่ลาร์ดได้นำ “เบรกกิ้งโซดา” มาด้วย ครูจึงตั้งคำถาม “เราสามารถสระผมจากแชมพูเลยได้หรือไม่ ใส่เบรกกิ้ง โซดาทำไม”
  พี่พี “สระเลยได้ครับ มะกรูดเป็นกรด ผมทดสอบดูแล้ว” และคุณครูลองให้พี่ๆ ทดสอบความเป็นกรด-ด่างของเบรกกิ้งโซดา และปรากฏว่าเป็นด่าง พี่ๆ จึงพอจะเดาได้ว่าใส่เบรกกิ้ง โซดาเพื่อให้เป็นกลาง
  วันพฤหัสบดี พี่ๆ ได้พูดคุยและสรุปการทำแชมพูสมุนไพรของตนเอง รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของแต่ละกลุ่ม
  วันศุกร์พี่ๆ ได้ทดลองใช้แชมพูสระผมมะกรูด ซึ่งผสมเบรกกิ้งโซดาด้วย เมื่อทุกคนสระเสร็จแล้ว ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเอง พี่บิว ผมนุ่มและหอมครับ พี่วาหวา “ผมหนูตอนยังไม่แห้งเหนียวๆ ค่ะแต่หอมดี” ช่วงบ่ายพี่ๆ ได้สรุปการเรียนรู้ของตนเองในสัปดาห์นี้

  ตอบลบ