เป้าหมาย (Understanding Goal)
เข้าใจและตระหนักถึงความปลอดเห็นในการเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรวมทั้งสามารถผลิต "ผลิตภัณฑ์" เพื่อใช้เองในครัวเรือนที่เหมาะสมและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week4

หน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายรายสัปดาห์ นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการดูแลช่องปากของตนเอง สามารถนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนสมัยก่อนมาและนำมาปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งสามารถวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าประเภทยาสีฟันได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์


Week
Input
Process
Output
Outcome
4
1-5
ก.พ.
59
โจทย์ ปากและฟัน

Key Questions :
ถ้านักเรียนไม่มียาสีฟันแปลงแปลงฟันจะทำอย่างไรได้บ้าง เพราะเหตุใด?
                                    
เครื่องมือคิด :
·     Brainstorms 
-            ระดมความคิดร่วมกับความแตกต่างของยาสีฟันแต่ละยี่ห้อ
-      ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามเรื่องฟัน                  
·  Round Robin 
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับส่วนผสมที่พบในยาสีฟัน
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความคิดเห็นจากการดูคลิป
·  Show and Share นำเสนอความรู้เรื่องฟัน
         
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- โรงพยาบาล
- แท็ปเล็ต
- อินเตอร์เน็ต
- กล่องยาสีฟันต่างๆ
- สื่อจริง น้ำเกลือ, มะนาว
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-     นักเรียนสังเกต กล่องยาสีฟันแต่ละยี่ห้อ (การบ้าน)
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่ายาสีคิดว่ายาสีฟันที่นำมาแต่ละยี่ห้อ เหมือนหรือต่างกันย่างไร?” 
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือนและแตกต่างของยาสียาสีฟันแต่ละยี่ห้อ
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าคนในอดีตทำความสะอาดปากและฟันกันอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลปากและฟันในสมัยก่อน
 ใช้ : นักเรียนทำน้ำยาบ้วนปากจากน้ำเกลือ น้ำมะนาว
การบ้าน นักเรียนคิดคำถามสำหรับการไปศึกษาเรื่องฟันที่โรงพยาบาลลำปลายมาศ

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนมีคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องฟัน?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามเรื่องฟันที่จะถามคุณหมอที่โรงพยาบาลลำปลายมาศ
ใช้ : นักเรียนเดินทางไปเรียนรู้ที่โรงพยาบาลลำปลายมาศ

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-     ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมวันอังคารที่ผ่านมา
-     รูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “จากที่นักเรียนได้ไปเรียนรู้ที่โรงพยาบาลนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้าง และจะนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และการนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ใช้ : นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนรู้นอกสถานที่ (โรงพยาบาล)  และโรคปากและฟันที่พบเจอจากการไม่ดูแลสุขภาพในช่องปาก เป็นการ์ตูนช่อง
      
วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
-     รูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “จากสิ่งที่นักเรียนได้ไปเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ นักเรียนจะนำเสนอเป็นละครสร้างสรรค์ได้อย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงละครสร้างสรรค์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
-    นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ซ้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์เป็นละคร
-   นักเรียนแสดงละครสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
-   การ์ตูนช่องความรู้จากการเรียนรู้นอกสถานที่
-   น้ำยาบ้วนปาก
                                                                                   
ภาระงาน
-   ศึกษาการดูแลช่องปากจากโรงพยาบาล
-   วางแผนออกแบบทำน้ำยาบ้วนปากอย่างง่าย
-   วิเคราะห์การเลือกใช้ยาสีฟันแบบต่างๆ ข้อควรระวัง
-    ละครสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
-    เข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการดูแลช่องปากของตนเอง อีกทั้งสามารถนำภูมิปัญญาดังเดิมของคนสมัยก่อนมาและนำมาปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม
-    สามารถวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าประเภทยาสีฟันได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้อุปกรณ์ในการทำน้ำยาบ้วนปากได้อย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานเพื่อใช้ได้จริง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างสรรค์การ์ตูนช่องเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อใช้ทำงานได้
สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาขณะวางแผนและทำน้ำยาบ้วนปากได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการค้นหาและสร้างชิ้นงานการ์ตูนช่อง และแสดงละครเป็นกลุ่มได้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำเสนองานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
-    สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ถามผู้รู้ อินเทอร์เน็ต
-    จัดการข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น

ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน


   

2 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ไม่ได้เรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ในวันจันทร์ เนื่องจากผู้ปกครองอาสา (แม่พี่ดาก้า คุณตาพี่ฟีฟ่า คุณยายพี่ไอซ์ คุณแม่พี่ภู และคุณแม่พี่การ์ตูน) พาพี่ๆ ทำขนมไข่หงส์ ซึ่งพี่ๆ ทุกคนสนุก และได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง อีกทั้งได้เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ขนมไข่หงส์ของพี่ๆ ทอดแล้วไหม้เร็วและไม่กรอบ คุณแม่พี่ภูอธิบายให้พี่ๆ ฟังว่า เกิดจากการที่หมักแป้งกับผงฟูใช้เวลาน้อยเกินไป ทำให้แป้งยังไม่ได้ที่ จึงได้เปลี่ยนจากการทอดเป็นการนึ่ง (เหมือนขนมเทียน) พี่ๆ ช่วยกันห่อและนำไปนึ่งจากนั้นทุกคนขอบคุณผู้ปกครอง และรับประทานขนมไข่หงส์แบบนึ่งอย่างเอร็ดอร่อย ทั้งนี้คุณแม่พี่ภูได้บอกกับพี่ๆ ว่าจะขอพาเด็กๆ ทำอีกครั้งให้สำเร็จ
  วันอังคารพี่ได้ไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ที่โรงพยาบาลลำปลายมาศ ซึ่งที่โรงพยาบาลคุณหมอตาลได้ให้การเรียนรู้กับพี่ๆ ตั้งแต่เรื่องการแปรงฟัน การดูแลช่องปาก และให้พี่ๆ ที่อยากทำฟัน (อุดฟัน)ได้ ซึ่งพี่ๆ ได้ตั้งใจเรียนรู้ อีกทั้งได้เตรียมคำถามไปถามคุณหมอทุกคน เช่น
  พี่ต้นกล้า “ทำไมถึงมีหินปูน” คุณหมอ “เพราะเราแปรงฟันไม่สะอาดค่ะ”
  พี่ไอซ์ “ทำไม่ฟันเราถึงมีสีขาวๆ ค่ะ” คุณหมอ “เป็นฟันผุเริ่มต้นค่ะ” และพี่ๆ อีกหลายคนได้สอบถามเรื่องฟัน จากนั้นกลับมาถึงโรงเรียนพี่ๆ ได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณหมอ และตอบคำถามที่อยากรู้
  วันพฤหัสบดีครูให้นักเรียนดูคราบหินปูนของคนที่ไม่ได้แปรงรงฟันนาน และสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้สัปดาห์นี้และสรุปการเรียนรู้เป็นการ์ตูนช่อง

  ตอบลบ
 2. สัปดาห์นี้วันศุกร์พี่ๆ มีกิจกรรมเดินทางไกลค่ะ

  ตอบลบ