เป้าหมาย (Understanding Goal)
เข้าใจและตระหนักถึงความปลอดเห็นในการเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรวมทั้งสามารถผลิต "ผลิตภัณฑ์" เพื่อใช้เองในครัวเรือนที่เหมาะสมและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week8

หน่วยการเรียนรู้ 

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย อีกทั้งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้เหมาะสมได้


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์


Week
Input
Process
Output
Outcome
8
29 ก.พ.
4 มี.ค.
59
โจทย์ พื้นผิว

Key Questions :
นักเรียนจะสร้างทางเลือกในการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างไรได้บ้าง?
                                    
เครื่องมือคิด :
·     Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันสิ่งที่นำมาเป็นส่วนผสมในน้ำยาถูพื้น
· Round Robin 
- การทำน้ำยาถูพื้น
- การดูแลพื้นผิวโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย
- อันตรายจากน้ำยาทำความสะอาดพื้น
·  Flow chart เขียนวิธีการทำสบู่ของตนเอง
·  Show and Share นำเสนอแผ่นพับ
         
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- แท็ปเล็ต
- อินเตอร์เน็ต

วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูให้นักเรียนสังเกต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว เช่น น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของน้ำยาทั้งสองชนิด
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าส่วนน้ำยาถูพื้นมีส่วนผสมอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงใส่ส่วนผสมนั้น?”             
เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนผสมในน้ำยาถูพื้น
-   นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ทดลองทำน้ำยาถูพื้นจากส่วนผสมในท้องตลาด
การบ้าน นักเรียนนำมะกรูดหรือเปลือกผลไม้ น้ำตาลทรายแดง และขวดสำหรับใส่

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูเปิดคลิปการทำน้ำหมักชีวะภาพให้นักเรียนสังเกต พร้อม
ตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง มีวิธีส่วนประกอบและวิธีการทำอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น และวิธีการทำน้ำหมัก
ใช้ :
-   นักเรียนลงมือทำน้ำหมัก
-          - นักเรียนเขียนสรุปวิธีการทำและปัญหาขณะทำน้ำยาถูพื้นและน้ำหมัก

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-     ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมาในวันจันทร์และวันอังคาร
-    รูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “ถ้าในบ้านของเราไม่มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวจะทำอย่างไรได้บ้าง ใช้อะไรทดแทนได้?” (พื้นไม้ พื้นกระเบื้อง พื้นกระจกและชักโครก
เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เคยพบหรือเคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดพื้นผิว
-   นักเรียนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
-    
วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้ค้นคว้ามา
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นอย่างไรให้ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะอาดพื้นอย่างไรให้ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-       “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-       “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ชิ้นงาน
-     Flow chart เขียนวิธีการทำสบู่ของตนเอง
-   สบู่สมุนไพร
-   แผ่นพับสบู่ก้อนและสบู่เหลว การเลือกใช้และข้อควรระวัง                                                                    
-   สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
                                                                                   
ภาระงาน
-   วิเคราะห์และสนทนาเกี่ยวกับความรู้จากคลิปสบู่สมุนไพร
-   ค้นหาและออกแบบการทำสบู่สมุนไพร
-    วิเคราะห์การเลือกใช้สบู่แบบต่างๆ ข้อควรระวัง
ความรู้
-     เข้าใจและสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว อีกทั้งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้เหมาะสมได้
-     สามารถบอกประโยชน์ โทษ ข้อควรระวังและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย           
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้อุปกรณ์ในการทำสบู่ได้อย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำสบู่เพื่อใช้ได้จริง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างสรรค์สบู่เป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อใช้ทำแผ่นพับได้
สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาขณะวางแผนและทำสบู่ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการค้นหาและสร้างชิ้นงานชาร์ตความรู้ และทำงานกลุ่มได้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำเสนองานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
-    สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ถามผู้รู้ อินเทอร์เน็ต
-    จัดการข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น

ภาพกิจกรรม


ภาพชิ้นงาน                            

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดพื้น โดยวันจันทร์พี่ๆ ได้รู้เกี่ยวกับน้ำยาถูพื้นที่มีขายในท้องตลาดและได้ทดลองทำน้ำยาถูพื้น โดยทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำ และได้เรียนรู้ส่วนผสมต่างๆ ซึ่งวันนี้ส่วนผสมที่ทำไม่ได้อันตราย หลังจากนั้นครูและพี่ๆ ได้สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับถ้าเราอยากทำน้ำยาถูพื้นจากธรรมชาติจะใช้อะไรทำได้บ้าง พี่ๆ เสนอว่าทำน้ำหมักซึ่งเคยเห็นผู้ปกครองใช้ และทุกคนได้ศึกษาข้อมูล และหาส่วนประกอบที่ใช้ในการทำน้ำหมัก พี่ๆ ได้เตรียมอุปกรณ์มาทำในวันอังคาร
    วันอังคารพี่ๆ ลงมือช่วยส่วนผสมและสงมือทำน้ำหมักของแต่ละกลุ่ม โดยมีส่วนผสมของเปลือกผลไม้หรือมะกรูด น้ำตาลและน้ำ และเมื่อทำน้ำหมักเสร็จพี่ๆ ได้สรุปการทำน้ำยาถูพื้นและน้ำหมักมาทั้งสองวัน โดยน้ำหมักต้องใช้เวลาทำถึง 3 เดือน พี่ๆเขียนชื่อกลุ่มตนเองและจนวันที่ทำไว้
    วันพฤหัสบดี พี่ๆ ได้โจทย์ว่าถ้าเราไม่มีน้ำยาทำความสะอาดพื้น ไม้ กระเบื้อง กระจก และชักโครกจะทำอย่างไรบ้าง พี่ๆ บางคนเลือกจะค้นหาทางอินเทอร์เน็ต บางคนถามคุณพ่อคุณแม่ และวันศุกร์เช้า คุณครูให้พี่ๆ ทำสรุปการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ เพราะช่วงบ่ายมีการประชันดนตรีที่โรงเรียน

    ตอบลบ