เป้าหมาย (Understanding Goal)
เข้าใจและตระหนักถึงความปลอดเห็นในการเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรวมทั้งสามารถผลิต "ผลิตภัณฑ์" เพื่อใช้เองในครัวเรือนที่เหมาะสมและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week3

หน่วยการเรียนรู้ ดูแลเรา ดูแลโลก

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายส่วนประกอบสำคัญของสบู่ มีการวางแผนและออกแบบการทำสบู่อย่างง่ายโดยนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสม อีกทั้ง ใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าประเภทสบู่ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองได้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
25-29
ม.ค.
59
โจทย์ สบู่

Key Question :
สบู่ที่เราใช้เหมาะสมกับเราหรือไม่อย่างไร?                               
เครื่องมือคิด :
·     Brainstorm ระดมความคิดร่วมกันสิ่งที่นำมาเป็นส่วนผสมในสบู่
· Round Robin 
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากคลิป
- การเลือกใช้สบู่ก้อน และสบู่เหลว รวมทั้งโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ     
·  Flow chart เขียนวิธีการทำสบู่ของตนเอง
·  Show and Share นำเสนอแผ่นพับ
         
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- แท็ปเล็ต
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอ  “ขั้นตอนการทำสบู่ How to make Soap” และ “สบู่ก้อนสมุนไพรทำใช้เอง”
- สื่อจริง สบู่เด็ก, กากกาแฟ, ขมิ้น, ดอกอันชัน ฯลฯ
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-     นักเรียนสังเกตสบู่ที่ตนเองนำมา (การบ้าน) ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสบู่ของตนเอง?”             
-     ครูให้นักเรียนสังเกตคลิปวีดีโอ “ขั้นตอนการทำสบู่ How to make Soap
-   ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง สบู่มีวิธีส่วนประกอบและวิธีการทำอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น ส่วนประกอบและวิธีการทำสบู่
ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตคลิปวีดีโอ “สบู่ก้อนสมุนไพรทำใช้เอง” พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากคลิปวีดีโอนี้ นักเรียนจะออกแบบสบู่ให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับออกแบบสบู่ให้เหมาะสมกับตนเอง สิ่งที่จะนำมาเป็นส่วนผสมในสบู่ได้ (เช่น มะขาม อันชัน ขมิ้น)
-   นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากส่วนประกอบที่เลือกมาทำสบู่ของตน
ใช้ : นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนเขียน Flow chart การทำสบู่ของตนเอง
การบ้าน นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบมาทำสบู่
วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
-     ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนกิจกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
-     ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำสบู่อย่างไรให้ปลอดภัย?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของตนเองระหว่าทำสบู่
ใช้ : นักเรียนลงมือปฏิบัติทำสบู่

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-     ครูและนักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำสบู่ และการทดลองให้สบู่ที่ตนเองได้ทำ 
-     รูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “ในชีวิตประจำวันนักเรียนใช้สบู่ก้อนหรือสบู่เหลว แล้วสบู่ทั้งสองชนิดนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง และเลือกใช้สบู่ต่างๆ อย่างไร เมื่อมีการอวดอ้างสรรพคุณต่างๆ ตามโฆษณา?”
เชื่อม :
-   ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสบู่ก้อนและสบู่เหลว การเลือกใช้
-   นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสบู่ทั้งสองชนิด การเลือกใช้ ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์
ใช้ : นักเรียนเขียนแผ่นพับสบู่ก้อนและสบู่เหลว การเลือกใช้ ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์
      
วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
เชื่อม :
-     นักเรียนสืบค้นข้อมูลและทำแผ่นพับต่อ
-     นักเรียนนำเสนองานของตนเอง
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-       “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-       “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
การบ้าน นักเรียนนำกล่องยาสีกล่องยาสีฟันมากลุ่มละ 1 กล่อง
ชิ้นงาน
-     Flow chart เขียนวิธีการทำสบู่ของตนเอง
-   สบู่สมุนไพร
-   แผ่นพับสบู่ก้อนและสบู่เหลว การเลือกใช้และข้อควรระวัง                                                                    
-   สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
                                                                                   
ภาระงาน
-   วิเคราะห์และสนทนาเกี่ยวกับความรู้จากคลิปสบู่สมุนไพร
-   ค้นหาและออกแบบการทำสบู่สมุนไพร
-    วิเคราะห์การเลือกใช้สบู่แบบต่างๆ ข้อควรระวัง
ความรู้
-     เข้าใจและสามารถอธิบายส่วนประกอบสำคัญของสบู่ มีการวางแผนและออกแบบการทำสบู่อย่างง่าย โดยนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสม
-     ใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าประเภทสบู่ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้อุปกรณ์ในการทำสบู่ได้อย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำสบู่เพื่อใช้ได้จริง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างสรรค์สบู่เป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อใช้ทำแผ่นพับได้
สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาขณะวางแผนและทำสบู่ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการค้นหาและสร้างชิ้นงานชาร์ตความรู้ และทำงานกลุ่มได้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำเสนองานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
-    สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ถามผู้รู้ อินเทอร์เน็ต
-    จัดการข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
      
ภาพกิจกรรม
    
ภาพชิ้นงาน   

 
 

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสบู่ใช้เองง่ายๆ โดยเรียนรู้จากการทำสบู่ผสมเอง ซึ่งส่วนผสมมีขาย พี่ๆ ดูส่วนผสมและแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึ่งแต่ละกลุ่ม จะได้สมุนไพรเป็นส่วนผสม ได้แก่ มะขาม ดอกอัญชัน และใบเตย ซึ่งคุณครูละลายส่วนผสม และพี่ๆ ได้ลงมือทำสมุนไพรของกลุ่มตนเอง เมื่อทุกกลุ่มทำเสร็จทดลองล้างมือ พี่ก้อง “ครูครับก้อนของผม ไม่มีก้อนของผม ไม่มีฟอง” พี่ต้นกล้า “ของผมฟองเยอะมาครับ” จากนั้นคุณครูถามเกี่ยวกับเรื่อง ทำไมบางคนสบู่แข็งเร็วมากเมื่อเทลงพิมพ์ แต่บางคนไม่แข็ง” พี่แม็ค “ของผมมีทั้งแข็งและไม่แข็ง อันแรกใส่น้ำสมุนไพรไม่มาก อันที่สองใส่น้ำสมุนไพรมากครับ” หลังจากนั้นพี่ๆ นำสบู่ไปทดลองใช้ที่บ้าน พร้อมกลับมาเล่าให้ครูและเพื่อนๆ
    วันอังคารไม่ได้ทำตามแผนเพราะ ผู้ปกครองอาสามาร่วมสร้างการเรียนรู้ให้พี่ๆ โดยทำขนมตดหมา พี่ๆ ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำขนม และรับประทานขนมที่ตนเองทำอย่างเอร็ดอร่อย นอกจากขนมอร่อยๆ แล้วคุณยายพี่อิ๋งได้เราเรื่องคนจีนกับขนมตดหมาให้พี่ๆ ฟังด้วยทุกคนดูมีความสุขมากในวันนี้ นอกจากนี้ ครูและพี่ๆ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทดลองใช้สบู่ บางคนบอกว่ากลิ่นหอม และน่าใช้ บางคนบอกว่าถูแล้วคัน ครูจึงพูดแนะนำการทดสอบการแพ้ก่อนใช้ ให้ทดลองที่ท้องแขนก่อน
    วันพฤหัสบดี พี่ๆ ได้เรียนรู้การทำสบู่จากคลิปวีดีโอการทำสบู่ พี่ๆ ตื่นเต้นกับวิธีการทำสบู่ และพี่ๆ ออกแบบการทำสบู่เหลวจากสบู่เหลือใช้ และนำสมุนไพรต่างๆ มาเป็นส่วนผสมด้วย ในวันนี้พี่ๆ เขียน Flow chart การทำสบู่ทั้งสองแบบ และในวันศุกร์ทุกคน เตรียมส่วนผสมพร้อมกับทำ Flow chart และนำเสนองาน ตอนบ่ายพี่ๆ ลงมือทำสบู่เหลว และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นี้ของตนเอง

    ตอบลบ