เป้าหมาย (Understanding Goal)
เข้าใจและตระหนักถึงความปลอดเห็นในการเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรวมทั้งสามารถผลิต "ผลิตภัณฑ์" เพื่อใช้เองในครัวเรือนที่เหมาะสมและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week5

หน่วยการเรียนรู้ 
เป้าหมายรายสัปดาห์ นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการดูแลเส้นผมของตนเอง อีกทั้งสามารถนำภูมิปัญญาดังเดิมของคนสมัยก่อนมามาทำแชมพู และนำมาปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
8-12
ก.พ.
59
โจทย์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผม

Key Question :
เราจะทำแชมพูสระผมให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างไรบ้าง?                           
เครื่องมือคิด :
·     Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันสิ่งที่นำมาใช้สระผมในสมัยก่อน
· Round Robin 
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณที่จะนำมาสระผม
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นในคลิป
·  Show and Share นำเสนอการออกแบบทำแชมพู
·  Flow chart เขียนวิธีการทำแชมพู
         
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- แท็ปเล็ต
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอ “ยาสระผมสมุนไพรจากมะกรูด

วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : นักเรียนสังเกตรูปภาพคนที่ไม่เคยดูแลเส้นผมเลย พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากภาพนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง คิดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น พร้อมให้เหตุผล
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าไม่มีแชมพู คนในสมัยก่อนใช้อะไรในการสระผม?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คนสมัยก่อนใช้ดูแลเส้นผม
ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตส่วนผสมในการทำแชมพูตามตลาดทั่วไป พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากส่วนผสมต่างๆ นักเรียนรู้จักอะไรบ้าง ใส่ลงไปเพื่ออะไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่วนผสมและการทำแชมพู
ใช้ : ใช้นักเรียนทำแชมพูและวิธีการทำแบบ Flow chart รวมทั้งนำแชมพูไปทดลองใช้ที่บ้าน

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )

ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตคลิปวีดีโอ “ยาสระผมสมุนไพรจากมะกรูด” พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “จากคลิปวีดีโอนี้ นักเรียนเกตเห็นอะไรบ้าง ได้เรียนรู้อะไร?”

เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นและได้เรียนรู้

ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตคลิปวีดีโอ “ถ้านักเรียนต้องทำยาสระผมจากหมุนไพรนักเรียนจะทำอะไรบ้าง และมีสรรพคุณอย่างไร?”

เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณที่จะนำมาสระผมได้
-   นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำและประโยชน์ที่ได้จากส่วนประกอบสมุนไพร
ใช้ : นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 ออกแบบการทำแชมพูของตนเอง

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอการทำแชมพูสระผมของแต่ละกลุ่ม คุณครูและเพื่อนๆ เพิ่มเติมและเสนอแนะ
การบ้าน นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบมาทำแชมพู
  
วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ใช้ : นักเรียนทำแชมพูสระผมและทดลองใช้
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-       “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-       “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์
ชิ้นงาน
-     Flow chart เขียนวิธีการทำแชมพูตลาด
-   แชมพูสมุนไพร
-   ใบงานออกแบบแชมพู
-   สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
                                                                                   
ภาระงาน
-   วิเคราะห์และสนทนาเกี่ยวกับความรู้จากภาพ
-   ค้นหาและออกแบบการทำแชมพูสระผมสมุนไพร
-    เตรียมอุปกรณ์ในการทำแชมพู
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการดูแลเส้นผมของตนเอง อีกทั้งสามารถนำภูมิปัญญาดังเดิมของคนสมัยก่อนมามาทำแชมพู และนำมาปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้อุปกรณ์ในการทำแชมพูได้อย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำแชมพูเพื่อใช้ได้จริง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างสรรค์แชมพูและใบงานเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อใช้ทำแผ่นพับได้
สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาขณะวางแผนและทำ
แชมพูได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการค้นหาและสร้างชิ้นงานชาร์ตความรู้ และทำงานกลุ่มได้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำเสนองานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
-    สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ถามผู้รู้ อินเทอร์เน็ต
-    จัดการข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน


                       

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ไม่ได้เรียนตามแผนเนื่องจากในสัปดาห์ที่แล้ว มีกิจกรรมเดินทางไกลทำให้ไม่ได้เรียนในวันศุกร์ คุณครูจึงให้พี่ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฟันต่อในวันจันทร์และวันอังคาร โดยให้พี่ๆ ได้เปรียบเทียบยาสีฟันในแต่ละยี่ห้อเป็นอย่างไร ส่วนประกอบในยาสีฟันแต่ละยี่ห้อเป็นอย่างไรบ้าง
  พี่ต้นกล้า “ยาสีฟันมีสาร SLS ทำให้เป็นทำให้เป็นฟองครับ”
  พี่ฟีฟ่า “ยาสีฟันมีเกลือค่ะ”
  พี่เจมส์ “ยาสีฟันมีมิ้นต์ ทำให้ปากหอมครับ”
  จากนั้นครูตั้งคำถามกับพี่ ๆ การใช้ยาสีฟัน นักเรียนมีวิธีการเลือกใช้อย่างไรบ้าง
  พี่น้ำตาล “อ่านฉลากค่ะ”
  เพื่อนๆ “ดูคำเตือนครับ/ค่ะ”
  จากนั้นพี่ชินอ่านคำเตือนในฉลากยาสีฟันให้เพื่อนๆ ฟัง จากนั้นพี่ๆ ได้แบ่งกลุ่มสรุปสิ่งที่ได้รู้จากกล่องยาสีฟันแต่ละชนิด และครูให้การบ้านพี่ๆ ทำน้ำยาบ้วนปากจากน้ำมะนาวและเกลือ
  วันอังคาร พี่ๆ นำน้ำยาบ้วนปากมาทดลองใช้หลังรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นมาพูดคุยสนทนาร่วมกัน ถึงความรู้สึกก่อนและหลังบ้วนปาก พี่ๆ บอกว่ารู้สึกไม่สะอาดเท่าการแปรงฟัน และคุณครูให้ดูคลิป “น้ำอัดลม กับ ฟัน” ซึ่งทุกคนให้ความสนใจ และเมื่อดูจบคุณครูให้พี่ๆ สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
  พี่ชิน “น้ำอัดลมทำให้ฟันดำครับ”
  พี่อิ๋ง “ฟันผุค่ะ ถ้าดื่มน้ำอัดลมนานๆ”
  จากนั้นครูตั้งคำถามกับพี่ อาหารอะไรบ้างที่มีผลกระทบกับฟันบ้าง? และพี่ๆ ช่วยกันเสนอ เช่น พี่ดาก้า “กาแฟครับ” พี่แพรวา “ขนมหวานค่ะ” และพี่ๆ เขียนสิ่งที่ทำให้ฟันผุ และเหตุผลประกอบ
  วันพฤหัสบดี พี่ๆ ได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำแชมพู จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น
  วันศุกร์ พี่ๆ ได้ทดลองทำแชมพูสระผมจากสูตรที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งพี่ๆ สนุกและให้ความสนใจมาก และได้นำกลับไปทดลองใช้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และช่วงบ่ายครูและพี่ๆ สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาทั้งสัปดาห์ในรูปแบบ Mind Mapping

  ตอบลบ