เป้าหมาย (Understanding Goal)
เข้าใจและตระหนักถึงความปลอดเห็นในการเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรวมทั้งสามารถผลิต "ผลิตภัณฑ์" เพื่อใช้เองในครัวเรือนที่เหมาะสมและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

Week7

หน่วยการเรียนรู้   

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซักผ้า สร้างทางเลือกในการกำจัดคราบสกปรกบนเสื้อผ้าได้ อีกทั้งสามารถบอกประโยชน์และโทษจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้า รวมทั้งเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย           
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์


Week
Input
Process
Output
Outcome
7
22-26
ก.พ.
59
โจทย์ เสื้อผ้า

Key Question :
เราสามารถสร้างทางเลือกอื่นในการดูแลความสะอาดเสื้อผ้าได้หรือไม่ อย่างไรบ้าง?
                                    
เครื่องมือคิด :
·  Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการขจัดคราบต่างๆ โดยไม่ใช้ผงซักฟอก
·  Round Robin 
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากคลิปโฆษณา
- แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับส่วนผสม ประโยชน์และโทษของผงซักฟอก
·  Web  ผงซักฟอก
·  Show and Share นำเสนองาน web ความรู้
         
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน
สื่อ/อุปกรณ์ :
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- แท็ปเล็ต
- อินเตอร์เน็ต
- คลิปวีดีโอ “โฆษณาโบราณสุดคลาสสิกผงซักฟอกแฟบ”
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : นักเรียนสังเกตคลิปวีดีโอ “โฆษณาโบราณสุดคลาสสิกผงซักฟอกแฟบ” พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าผงซักฟอก มีประสิทธิภาพเหมือนในโฆษณา?”             
เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ตามโฆษณา
-    นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทดลองประสิทธิภาพของผงฟอกจากคราบ น้ำปลา ซอส สี และปากกา พร้อมสรุปผลการทดลองของตนเอง
ใช้ : นักเรียนสรุปผลการทดลองที่ได้

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนไม่ใช้ผงซักฟอกเราจะขจัดคราบต่างได้อย่างไรบ้าง?”             
เชื่อม :
-    ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการขจัดคราบโดยไม่ใช้ผงซักฟอก
-   นักเรียนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้ : นักเรียนออกแบบการทดลองและวางแผนเตรียมอุปกรณ์ทดลอง
การบ้าน นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ทดลอง

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม : นักเรียนทดลองตามที่วางแผนไว้และนำเสนอผลการทดลองให้ครูและเพื่อนๆ ชม
     
วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เมื่อเราสิ่งที่ขจัดคราบแทนผงซักฟอกได้ ทำไมเราจึงยังใช้ผงซักฟอกอยู่ และผงซักฟอกมีส่วนผสมสำคัญอะไรบ้าง มีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้าง?”             
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนผสม ประโยชน์และโทษของผงซักฟอก
ใช้ : นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน เขียน  Web  ผงซักฟอก
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-       “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-       “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์

ชิ้นงาน
-   สรุปผลการทดลองซักผ้า
-   สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
                                                                                   
ภาระงาน
-   วิเคราะห์และสนทนาเกี่ยวกับความรู้จากคลิปโฆษณาชวนเชื่อ
-   ค้นหาและออกแบบการทดลองขจัดคราบโดยไม่ใช้ผงซักฟอก

ความรู้
เข้าใจและอธิบายส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซักผ้า สร้างทางเลือกในการกำจัดคราบสกปรกบนเสื้อผ้าได้ อีกทั้งสามารถบอกประโยชน์และโทษจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้า รวมทั้งเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ใช้อุปกรณ์ในการทดลองขจัดคราบสกปรกได้อย่างเหมาะสม
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานเพื่อใช้ได้จริง
- แก้ไขปัญหาจากการทดลองได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างสรรค์ วางแผนงานเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อใช้ทำเว็ปความรู้ได้
สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาขณะวางแผนได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการค้นหาและสร้างชิ้นงานชาร์ตความรู้ และทำงานกลุ่มได้
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำเสนองานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
-    สืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด ถามผู้รู้ อินเทอร์เน็ต
-    จัดการข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม

ภาพกิจกรรม


ภาพชิ้นงาน      

                    

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ไม่ได้เรียนตามแผนที่วางไว้ในวันจันทร์ เนื่องจากวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นวันหยุดมาฆบูชา ครูจึงนำแผนการเรียนรู้ในวันจันท์มาเรียนในวันอังคาร ซึ่งพี่ๆ ได้ดูคลิปโฆษณาผงซักฟอกในสมัยก่อน ซึ่งมีความแตกต่างกันกับในสมัยนี้ จากวีดีโอคลิปที่ได้ดู ซึ่งพี่ดาก้า “บอกว่าบางโฆษณาผมได้ดู” ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “พี่ๆ เชื่อหรือไม่ว่าโฆษณาเหล่านี้เป็นจริง พี่ฟีฟ่า “เชื่อค่ะ” พี่ก้อง “บางครั้งก็ซักไม่สะอาดครับ” จากนั้นพี่ๆ ได้ทดลองผมซักฟอกยี่ห้อต่างๆ เช่น อีซี่ บรีส และคราบน้ำปลา หมึก ดินสอ ดินสอสี น้ำมัน และคราบกาแฟ จากนั้นพี่ได้ออกไปทดลองแช่ผ้า และซักผ้าของแต่ละกลุ่ม พี่ปิ้ง “ครูครับซักน้ำเปล่าหมึกสีน้ำเงินติดเต็มผ้าครับ ซักไม่ออก” พี่แพรวา “ไฮเตอร์ แช่ไม่ออกค่ะ แต่ถ้าขยี้นานๆ ออกหมดค่ะ” เพื่อที่ทดลองแต่ละตอนแช่ คราบน้ำปลา และคราบน้ำมันหลุดออก แต่พอขยี้ คราบดินสอ และดินสอสีออก แต่คราบหมึกไม่ออก จากนั้นทุกคนสรุปการทดลองของตนเอง พี่ๆ แต่ละคนสรุปการทดลองในรูปแบบที่ต่างกัน ซึ่งน่าสนใจและอ่านง่าย
    วันพฤหัสบดีพี่ๆ ได้แบ่งกลุ่มค้นหาโทษของผงซักฟอก และการกระจัดคราบต่างๆ โดยไม่ใช้ผงซักฟอก และวันศุกร์พี่ๆ นำเสนอให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในช่วงบ่าย

    ตอบลบ