เป้าหมาย (Understanding Goal)
เข้าใจและตระหนักถึงความปลอดเห็นในการเลือกบริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรวมทั้งสามารถผลิต "ผลิตภัณฑ์" เพื่อใช้เองในครัวเรือนที่เหมาะสมและปลอดภัยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเองได้

week10

หน่วยการเรียนรู้ : ดูแลเรา ดูแลโลก


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการหน่วย ดูแลเรา ดูแลโลก ให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
14 - 18
มี.ค.
59
โจทย์ สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

Key Questions :
-   นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ ดูแลโลก ดูแลเรา ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไรบ้าง?
- สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนามีอะไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
·      Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอด Quarter นี้
·      Round Robin สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่นำไปเผยแพร่ใน Quarter นี้
·      Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
·      Show and Share นำเสนอเผยแพร่การเรียนรู้
·      Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียน :
-     ครู
-     นักเรียน

บรรยากาศ/สื่อ :
บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้
เชื่อม : ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำใน Quarter นี้และความรู้ที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา
ใช้ : นักเรียนสรุปองความรู้  หลังเรียน Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย ตามความสนใจ

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับหน่วย “ดูแลเรา ดูแลโลก” ให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างไร? ”
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงการคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้ :
-   นักเรียนออกแบบการนำเสนอองค์วามรู้
-   เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

 วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันซ้อมการแสดงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใน Quarter นี้ 

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง:
-   นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานและละครเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน Quarter นี้
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงการคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน
ใช้ : นักเรียนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
-      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-      “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-      “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียน
- จัดนิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้

ชิ้นงาน
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุง
- นิทรรศการเผยแพร่สรุปองค์ความรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- สามารถออกแบบวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการหน่วย ดูแลเรา ดูแลโลก ให้ผู้อื่นเข้าใจ ชี้ให้เห็นคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
- สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และสามารถอธิบายความเข้าใจเรื่องผ้าได้
- มีการวางแผนการนำเสนองานอย่างเหมาะสม
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- จัดลำดับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการนำเสนอกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ทั้ง Quarter อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
- คิดวิเคราะห์เรียนรู้ โดยมีความสนใจในกิจกรรมและสามารถวางแผนการนำเสนอความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ออกแบบกิจกรรมสรุปความรู้และวางแผนการทำงานอย่างเหมาะสม
คุณลักษณะ
รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
- เคารพตนเอง  และผู้อื่น
        


ภาพกิจกรรม

ภาพชิ้นงาน
                            

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ป.3 ได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมาทั้ง Quarter นี้ พี่ๆ ได้ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้ และวางแผนร่วมกันในการนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เป็นรูปแบบของละครและการนำเสนองาน จากนั้นเขียนสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแล้วและสิ่งตนเองจะต้องพัฒนาเพิ่มเติม สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นี้ และนำเสนองานปิด Quarter ร่วมกับพี่ๆ น้องๆ

    ตอบลบ